„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich

Stranka bola presunuta na adresu: https://plnavybava.sk/